Meicirculaire werpt schaduw vooruit in Kadernota – Meerjarenperspectief zorgwekkend

Geraldine Milius

EMBARGO TOT DINSDAG 18 JUNI 2019 17.00 uur

De recente inzichten van de meicirculaire 2019 zijn door het college van b&w direct meegenomen bij de presentatie van de Kadernota, waarin het bestuur de maatschappelijke opgaven bepaalt voor 2020 en verder. “Het meerjarenperspectief geeft een moeizaam financieel beeld”, zo begint wethouder Bulten de toelichting namens het college. “De onzekerheden nemen toe ten opzichte van de zekerheden, zowel aan de inkomstenkant als de uitgavenkant. Aan de uitgavenzijde kennen we de al bekende openeinde-uitgaven binnen o.a. het sociale domein en de onzekere investeringen die van ons gevraagd worden als gemeente”, zo gaat Bulten verder. Het doel een structureel sluitende meerjarenbegroting te presenteren, gaat hiermee onderuit. Toch gaan er op korte termijn wel investeringen plaats vinden, maar dan wel in het licht van de relevante ontwikkelingen.

Geen ad hoc maatregelen

De maart circulaire 2018 gaf vorig jaar een rooskleurig beeld. “Toen besloten we als bestuur om niet direct tot uitgaven over te gaan”, licht wethouder Bulten toe. “Een zelfde aanpak is nu nodig: samen met de raad te kijken naar mogelijkheden dit tij te keren”, aldus de wethouder financiën. “Immers, de begroting is tot en met 2020 nog sluitend”. Wel geeft het bestuur een duidelijke waarschuwing af: de kadernota is van alle franje ontdaan en maatregelen op de lange termijn zijn niet uit te sluiten. Hierover wil het bestuur nadrukkelijk met de raad in gesprek.

Binnen de mogelijkheden blijven werken aan de ambities.

Het college realiseert zich dat ze de ambities in de coalitie-agenda dient te beschouwen in het licht van de relevante ontwikkelingen en risico’s. Op de korte termijn zijn de volgende investeringen zichtbaar:

Doetinchem Centrumstad

Doetinchem heeft een groeiende centrumfunctie in de Achterhoek. Nadrukkelijker dan voorheen de samenwerking aangaan met gemeenten, provincie en ook het Duitse achterland is van belang. Met de nieuwbouw van het ziekenhuis borgen we de zorg voor de regio en door het blijvend versterken van de economische kracht van Doetinchem, werken we door aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat en een goede bereikbaarheid. Concrete voorbeelden zijn het Uitvoeringsplan Binnenstad, de verbreding van de Europaweg, de bedrijventerrein ontwikkelingen en de investeringsbijdrage Amphion.

Sterke samenleving

Goede basisvoorzieningen voor iedereen dragen bij aan een vitale en betrokken bevolking. Van het rijk ontvangen we extra middelen in het kader van onderwijsachterstandenbeleid, zodat we meer op maat onderwijs kunnen bieden wat betreft leerlijnen voor de jongste groep leerlingen (peuters, kleuters). In de wijken is blijvend aandacht voor een goede balans tussen zorg, veiligheid en leefbaarheid en acteren we zo dichtbij mogelijk.

De taskforce sociaal domein heeft de concrete opgave de tekorten in het sociale domein terug te dringen. Het beleid op gebied van statushouders zal verder worden uitgevoerd en met diverse partners in het werkveld sturen we maximaal op het aan het werk krijgen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Op sportgebied investeren we binnenkort in de renovatie van kunstgrasvelden en de atletiekbaan.

Veranderende leefomgeving

De twee grootste onderwerpen in dit thema zijn duurzaamheid en de Omgevingswet. Met een warmteplan voor Nieuw Wehl (gasloos bouwen) en de uitwerking van het project (van afval naar gebruiksartikel’ zetten we op gebied van duurzaamheid en circulaire economie concrete stappen. De Omgevingswet wordt de komende tijd als onderwerp echt naar de bevolking gebracht: in 11 deelgebieden gaan we het gesprek aan met belanghebbenden om uiteindelijk een complete omgevingsvisie te kunnen ontwikkelen voor de gemeente Doetinchem. In die gesprekken komen de onderwerpen woonomgeving, duurzaamheid, cultuurhistorie en sociale opgaven nadrukkelijk voorbij .

Tot slot nog dit

De eigen organisatie staat ook niet stil. Een dienstverleningsvisie geeft handen en voeten aan het zo optimaal mogelijk bedienen van mensen die hier wonen en werken. De organisatieontwikkeling zetten we door en geven we inhoud met aandacht voor cultuur en voor kostenbeheersing. Digitalisering stelt de organisatie voor opgaven. En al constateren we dat de financiële ruimte beperkt is, gelooft het college wel dat met prioritering er resultaten geboekt kunnen worden. Verhoging van de lasten voor onze inwoners voorkomen we. Wel passen we de standaard prijsindexering toe.

De gemeenteraad buigt zich op 18 juli 2019 over de Kadernota.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties