Inwoners Bronckhorst kiezen massaal voor zelf wegbrengen restafval

Geraldine Milius

Ontwikkelingen in afvalinzameling leiden tot nieuwe zoektocht naar kostendekkend afvalsysteem.

Per 1 januari is in Bronckhorst een nieuw systeem voor afvalinzameling ingevoerd. Afgelopen december konden inwoners kiezen uit een keuzemenu. Gebleken is dat inwoners massaal kiezen om zelf hun restfaval weg te brengen. Een mooie keuze die past bij ons duurzaamheidsbeleid omdat dit vaak leidt tot nog betere afvalscheiding en verdere vermindering van restafval. Het is echter wel een keuze die flink afwijkt van de verwachting die we hadden na twee onderzoeken onder ons inwonerpanel en ervaringscijfers van vergelijkbare gemeenten. Daarnaast zijn er onverwachte ontwikkelingen in de GFT- en mondiale papiermarkt die de opbrengsten hieruit tot nagenoeg nul terugbrengen. Samen heeft dit tot gevolg dat opnieuw een fors tekort op de afvalstoffenheffing (ca 1,1 miljoen euro) ontstaat en een zoektocht nodig is naar een kostendekkende afvalinzameling in Bronckhorst. 

 Het nieuwe inzamelsysteem heeft als basis dat inwoners zelf hun grijze afval wegbrengen. Wie dat niet wil, kon de grijze container behouden tegen een toeslag. Op basis van de ervaringscijfers en onderzoeken onder ons panel deden wij de aanname dat ca. een derde van de 15.000 huishoudens, vooral in het buitengebied, voor hun gemak de grijze container tegen de toeslag wilde houden. Voor hen is de afstand naar een milieuparkje immers groter. Dit blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. De meeste inwoners brengen hun restafval weg. Slechts 550 huishoudens houden de grijze container tegen betaling van de toeslag. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten uit de toeslag fors minder zijn dan verwacht, wat een belangrijk onderdeel was van de kostendekkendheid van het systeem. Verder werd onlangs bekend dat China, dé afzetmarkt voor de verwerking van oud papier, de grenzen hiervoor onverwacht heeft gesloten waardoor gemeenten hieruit geen inkomsten meer ontvangen. Ook voor GFT geldt dat de inkomsten sterker zijn afgenomen dan eerder gedacht en de verwerking dus fors meer geld gaat kosten. Dit stelt de gemeente voor een flinke uitdaging. We gaan op drie sporen actie ondernemen.

Drie sporen

  • We onderzoeken hoe het kan dat de keuze van inwoners voor het al dan niet behouden van de grijze container ondanks de uitgebreide onderzoeken zo afwijken van de verwachting. We schakelen hiervoor een onafhankelijk bureau in. Voor de zomer moet er duidelijkheid zijn.
  • Samen met afvalinzamelaar Circulus Berkel bekijken we of op korte termijn aanpassingen kunnen doen aan de service die we bieden. Denk aan minder vaak restafval inzamelen bij inwoners die de container tegen de toeslag hebben gehouden, BEST-tas minder inzamelen, stoppen met de luierinzameling en de bladkorven etc.
  • We evalueren het huidige afvalbeleid en gaan nieuw beleid voor afval en grondstoffen opstellen. De doelen uit ons huidige afvalbeleid (looptijd 2017-2020), waarin we streven naar zo min mogelijk restafval, zijn grotendeels gehaald. 2020: 75% van het afval in Bronckhorst wordt gescheiden aangeboden en naar verwachting hebben inwoners gemiddeld jaarlijks nog maar ca. 55 kilo restafval, terwijl dat in 2016 nog 88 kilo was. Met de ontwikkelingen in de kosten die we nu zien, moeten we ons afvragen welke service in afvalscheiding we blijven bieden. Daarnaast zien we dat een verbeterslag nodig is in de kwaliteit van het ingezamelde gescheiden afval. Nog steeds zit er bijvoorbeeld in papier en PMD teveel afval dat hier niet in hoort, waardoor de verwerking duurder is dan nodig.

In gesprek met de raad

Ons uitgangspunt is een duurzaam afvalbeleid dat kostendekkend is. De ontwikkelingen die we nu zien, zullen gevolgen hebben voor onze inwoners. Dat is vervelend. Voor 2020 blijft de afvaltoffenheffing echter zoals die is vastgesteld. In februari wordt de gemeenteraad meegenomen in de ontwikkelingen en later dit jaar komt meer duidelijkheid over maatregelen die we nemen.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties