Diverse persberichten uit de gemeente Bronckhorst

Geraldine Milius

Bloemenmengsels voor Dorp en Rand in Bronckhorst

Werkgroepen kunnen zich weer aanmelden

Evenals voorgaande jaren roept de gemeente Bronckhorst ook dit jaar inwoners op om een akkerrand, berm of overhoekje in het buitengebied in te zaaien met een bloemenmengsel. Het gaat om gebieden waar werkgroepen Dorp en Rand actief zijn, maar nieuwe werkgroepen zijn ook welkom. Vorig jaar kwamen er veel aanmeldingen binnen en genoten inwoners en voorbijgangers van prachtige, bloeiende akkerranden en bermen in de gemeente.

Onder de noemer Dorp en Rand zijn werkgroepen in verschillende delen van de gemeente Bronckhorst actief om de groene overgang tussen de kernen en het buitengebied te verbeteren. De werkgroepen, bestaande uit inwoners, belangenverenigingen, landschapspartijen en andere betrokkenen, voerden diverse projecten uit. Bloemrijke bermen is één van die projecten. De gemeente stelt voor deze werkgroepen al enkele jaren bloemenzaad beschikbaar. Voorwaarde is dat het in te zaaien stukje grond grenst aan de openbare weg of pad.

Bloemrijke bermen

De werkgroepen zaaien akkerranden, bermen of overhoekjes in met een bloemenmengsel. Bloemrijke randen en bermen trekken nuttige insecten aan die schadelijke insecten in gewassen bestrijden. Het ziet er niet alleen mooi uit, het is dus ook effectief. Daarnaast kunnen voorbijgangers genieten van deze bloemenpracht. Langs diverse fiets- en wandelpaden paden zijn bermen opgevrolijkt en ruikt het er heerlijk kruidig naar de wilde veldbloemen.

Aanmelden

Werkgroepen die dit jaar mee willen doen met Dorp en Rand kunnen zich t/m 23 maart aanmelden bij de volgende contactpersonen:

Woont u niet in dit gebied?

Woont u in het buitengebied in een ander deel van Bronckhorst en wilt u ook een bloemrijke berm op uw erf, grenzend aan de openbare weg? Dat kan onder de voorwaarde dat u, samen met uw buren en andere partijen, meerdere projecten wilt uitvoeren in uw buurt of woonomgeving met een meerwaarde voor het landschap. Er wordt geen bloemenzaad verstrekt aan individuele bewoners. Aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/dorpenrand.

Bronckhorst dé Achterhoekse kastelen- en landgoederenregio

Vandaag stelden b en w nieuw beleid vast voor recreatie en toerisme in en naar Bronckhorst. Het nieuwe beleid geeft focus en actiepunten voor het stimuleren van toerisme en recreatie en in stand houden en ontwikkelen van voorzieningen, waar ook inwoners van profiteren. De raad beslist er in april over. We stelden het beleid samen met Achterhoek Toerisme en lokale ondernemers op. Recreatie en toerisme is belangrijk. Het levert een grote bijdrage aan economie, werkgelegenheid en het in stand houden van voorzieningen, ons landschap en een fijne leefomgeving voor inwoners. Burgemeester Marianne Besselink, portefeuillehouder recreatie en toerisme: “Bronckhorst is een gebied om trots op te zijn en biedt veel mogelijkheden voor recreanten en toeristen. Opvallendste unieke kenmerken van Bronckhorst zijn de vele kastelen en landgoederen (in de gemeente en directe omgeving), het eigenzinnige festival Manana Manana bij kasteel Vorden en Bronkhorst, het monumentale kleinste stadje van Nederland. Daaruit is gekozen dat Bronckhorst zich gaat presenteren als dé Achterhoekse kastelen en landgoederenregio.”

Goede en bijzondere online informatie

Om dat te realiseren, staan verschillende acties op stapel. Er is een aantal speerpunten. Het ontwikkelen van het toeristisch aanbod passend bij het thema. Het verbeteren van de organisatiestructuur van de betrokken partijen. En ook het geven van een flinke boost aan de toeristische informatievoorziening. Onder meer wordt een sterk themamerk (van de Achterhoekse kastelen- en landgoederenregio) ontwikkeld met een heldere en inspirerende promotiecampagne. Er komt een pilot rond het virtueel zichtbaar maken van de kastelen, landgoederen en hun cultuurhistorie om het aansprekende verhaal van het kasteelleven vroeger en nu te laten leven bij bezoekers. De online informatievoorziening staat nog in de kinderschoenen en ondergaat een inhaalslag. Het thema wordt opgenomen in de offline informatievoorziening en er wordt ingezet op het verbinden van activiteiten en de distributie. De promotie van Bronckhorst als Achterhoekse kastelen- en landgoederenregio gaat vanzelfsprekend ook nauw aansluiten bij de Achterhoek promotie die we al kennen.

Verrassend nieuw aanbod

Daarnaast wordt toegewerkt naar één toeristisch platform, waarin de ondernemers in recreatie en toerisme vertegenwoordigd zijn als samenwerkingspartner voor de gemeente en Achterhoek Toerisme. De relatie met Achterhoek Toerisme wordt voortgezet. Zij leveren een cöordinator die de verbinding tussen de ondernemers, gemeente en Achterhoek Toerisme stimuleert en faciliteert. Het is ook belangrijk de kennis van ondernemers over het thema, de Bronckhorster omgeving en acties die ingezet worden op peil te brengen en te houden. Doel daarvan is dat zij hun gasten zo goed mogelijk kunnen informeren en enthousiasmeren over activiteiten en verhalen die aansluiten bij het thema. Om het echt te laten leven bij bezoekers. Verder wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe producten die het thema ondersteunen. Bezoekers willen immers steeds iets nieuws ontdekken en verrast worden.

We stellen de prioriteiten voor de komende periode nog vast.

Gemeente betrekt Dorpsraad Keppel-Eldrik bij verkoop en invulling terreinen school en werf in Hoog- Keppel

De gemeente Bronckhorst heeft met dorpsraad Keppel-Eldrik afspraken gemaakt over het betrekken van inwoners van Hoog-Keppel bij de invulling van de terreinen van de oude dorpsschool en gemeentewerf in Hoog-Keppel. Het doel van de gemeente is om op beide terreinen te komen tot duurzame initiatieven voor wonen, zorg en/of commerciële functies. De dorpsraad ondersteunt dit doel.

Terreinen school en werf

De gemeente verkoopt de terreinen onder specifieke voorwaarden aan initiatiefnemers met het beste plan. De gemeente organiseert hiervoor een open inschrijving waarop iedereen kan reageren met een (woon)plan. De ontwikkeling van het plan is na verkoop van de gronden de complete verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

Voorwaarden

De gemeente en dorpsraad gaan samen de randvoorwaarden voor de verkoop en ontwikkeling van beide terreinen bepalen. Dit gebeurt in twee werksessies eind maart en half april. Tijdens een buurtavond eind april worden de randvoorwaarden met omwonenden van de locaties besproken. De voorwaarden kunnen eventueel verfijnd worden met de inbreng van de buurt.

Start verkoop

De verkoopprocedure wordt in mei opgestart waarbij initiatiefnemers gedurende 8 weken plannen kunnen indienen.

Beoordeling initiatieven

Een beoordelingscommissie waarin ook een afgevaardigde van de dorpsraad zit, beoordeelt de binnengekomen plannen. B en w van Bronckhorst nemen vervolgens een zelfstandig besluit, waarbij zij het oordeel van de beoordelingscommissie meewegen.

Gemeente Bronckhorst gaat werken met gebiedsafbakening centrum van Vitale Kernen Zelhem

De werkgroep Vitale Kernen Zelhem heeft een plan voor Zelhem 2030 uitgewerkt, met diverse ideeën voor de toekomst van het centrumgebied. In het plan is een kansenkaart opgenomen met een gebiedsafbakening. Deze gebiedsafbakening helpt bij het gefundeerd afwegen van diverse plannen in het centrum van Zelhem. B en w besloten deze gebiedsafbakening als uitgangspunt te nemen voor de beoordeling van initiatieven in Centrum. Zij vragen daarbij of de werkgroep Vitale Kernen Zelhem wil meedenken bij de toekomstige invulling van het centrumgebied. De werkgroep heeft een uitstekend netwerk en kan helpen de juiste functie op de juiste plek te krijgen.

Helder kader

De begrenzing van het winkelgebied heeft beleidsmatige gevolgen voor de toekomst van plekken en panden. Er zijn bijvoorbeeld woningbouwinitiatieven ingediend, waaronder ook enkele in het centrum. De wens bestaat om enkele leegstaande winkelpanden om te zetten naar één of meer wooneenheden. Het beoordelen van deze initiatieven vraagt om een helder kader zodat vergelijkbare gevallen op dezelfde manier kunnen worden afgewogen.

De ideeën voor Zelhem 2030 werden op 22 februari 2020 gepresenteerd aan de inwoners van Zelhem. Opmerkingen vanuit het dorp worden verwerkt en zodra de definitieve versie van het plan klaar is, krijgen b en w en gemeenteraad deze aangeboden.

Oproep om mooiste Bronckhorster monument te nomineren voor de Monumentenprijs 2020

Dit jaar wil de gemeente Bronckhorst opnieuw een eigenaar van een monument in het zonnetje zetten! Daarbij vraagt de gemeente hulp van het publiek. Inwoners kunnen gemeentelijke- of rijksmonumenten nomineren voor de Monumentenprijs 2020, die volgens hen in het afgelopen jaar fraai zijn gerestaureerd of waarbij groot onderhoud is gepleegd. Aanmelden kan tot 1 mei 2020 via www.bronckhorst/monumentenprijs.

Waardering

In 2019 reikte de gemeente voor het eerst een monumentenprijs uit aan de eigenaar van een gemeentelijk monument. De winnaar was de eekschuur in Hummelo. De prijs is bedoeld als waardering voor het goed en verantwoord onderhouden en restaureren van gemeentelijke monumenten of rijksmonumenten.

Winnaar kiezen

Alle nominaties komen op een longlist. In mei stelt de vakjury een top-3 samen. Deze 3 monumenten ontvangen bericht. Vervolgens kies de jury, na bezichtiging, de winnaar. In de vakjury zitten leden van de commissie welstand en monumenten. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst rondom de Open Monumentendagen in september.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties