Positief financieel resultaat in 2019, volgende uitdaging staat voor de deur.

Geraldine Milius

Sluitende meerjarenbegroting met extra reservering voor gevolgen coronacrisis

De gemeente Doetinchem heeft over het jaar 2019 een positief financieel resultaat geboekt van € 4,8 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen waar Doetinchem in 2019 mee te maken had. Op de verschillende beleidsterreinen van de zorg, Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet had Doetinchem namelijk, net als veel andere gemeenten, te maken met tekorten. Daarom is kritisch gekeken naar alle activiteiten en uitgaven in de begroting. Tegelijk is de vraag gesteld wat belangrijk is. Waar staat Doetinchem voor en wat wil de gemeente daarin absoluut bereiken, ook op de lange termijn? Doetinchem ziet dat gerichte investeringen hun vruchten afwerpen. Daarom is ook in de Kadernota 2021 vastgelegd dat er geïnvesteerd blijft worden in de plannen uit het coalitieakkoord.

Mooie resultaten geboekt

Ondanks de bezuinigingen, heeft Doetinchem in 2019 mooie resultaten geboekt. Om deze goede resultaten te behalen, werkt Doetinchem steeds meer samen en in verbinding met inwoners, ondernemers, instellingen en de regio. Wethouder Financiën Henk Bulten: “Als je alles wat we in 2019 gerealiseerd hebben op een rijtje zet, dan mogen we daar met zijn allen trots op zijn. Denk aan de voorbereidingen op de Omgevingswet, de herinrichting
van de Terborgseweg en het versterken van de lokale economie door gericht te investeren in bedrijventerreinen en de binnenstad. Ook op het gebied van toekomstbestendige onderwijshuisvesting zijn mooie stappen gezet. De tekorten in met name het sociaal domein zijn goed opgevangen en effectief teruggedrongen. Natuurlijk is het niet gemakkelijk geweest en zijn er moeilijke keuzes gemaakt. Maar in het geheel gezien is Doetinchem in 2019 op alle vlakken weer een stukje mooier geworden dan het al was!”.

Zorgvuldig blijven investeren

Ondanks de coronacrisis wil het college van de gemeente Doetinchem zorgvuldig blijven investeren in de plannen uit het coalitieakkoord. Henk Bulten: “Het is een onzekere tijd. We moeten voorzichtig zijn, maar stil blijven staan is in deze tijd zeker geen optie. Onze economie moet blijven draaien. Daarom gaan we door met onze plannen en investeringen. Deze investeringen richten we in 2021 vooral op het sociaal domein, duurzaamheid en de Omgevingswet. We zetten overigens ook in op het genereren van extra inkomsten door de verkoop van kavels en panden. De resultaten die we hiermee
boeken liegen er niet om en daarom gaan we hier in 2021 mee door.”

Structureel sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief

Doetinchem baseert de keuzes in de Kadernota 2021 op de financiële uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Dat wil zeggen dat er niet meer geld uit gaat dan dat er binnenkomt en dat er voldoende geld in reserve wordt gehouden om grote risico’s te kunnen opvangen. Daarnaast wordt er 1,5 miljoen extra geld opzij gezet ter bestrijding van de gevolgen van het coronavirus. Dit geld is bedoeld voor kosten die niet op een andere manier, bijvoorbeeld via het Rijk of de provincie, kunnen worden gedekt. “Ondanks deze extra reservering is het gelukt om de begroting sluitend te krijgen. Waarbij we dus ook blijven investeren in onze ambities en verder bouwen aan onze mooie gemeente”, aldus Henk Bulten.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties